ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΣΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΧΩΒΟΥ

    Βλέπε Επισκοπή Πσκώβου και Βελίκε Λούκι.