ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Βλέπε Μητρόπολη Αμερικής και Αυστραλίας.

Αναθεώρηση: Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020.