Αρχική σελίδα

Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις.
Περί της διοικήσεως των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών.

 

+ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ἀκλόνητον τήν βάσιν τῆς κανονικῆς τάξεως ἔχουσα καί διαφυλάττουσα ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἐν τῇ τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως οἰκονομία, οἶδε καί εἰωθεν ἐν τῇ ἐμμελεῖ αὐτῆς περί τῆς ἀπανταχοῦ ἱερᾶς εὐταξίας καί καταστάσεωςφροντίδι εὐθετίζειν καί διέπειν τά ἐπί μέρους κατά τάς ἀνάγκας καί τούς καιρούς, ἐναρμόνιον πάντοτε στοχαζομένη άποφαίνειν πανταχοῦ κατά τήν χρείαν τῶν καιρῶν καί τῶν πραγμάτων τήν ἱεράν τάξιν, ἥπερ ἡ ἐκκλησιαστική κατάστασις καθωραΐζεται.

Ἑπειδή τοίνυν, προκειμένου καί περί τῆς διοικήσεως τῶν εἰς τό Θεοφρούρητον Κράτος τῆς Ἑλλάδος τελευταίως περιελθουσῶν πολιτικῶς Επαρχιῶν τοῦ καθ̓  ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, κατάδηλον ἐγένετο ὅτι διά τήν ἐπελθοῦσαν πολιτικήν μεταβολήν τῶν κατ̓  αὐτάς οὐκ ἄμοιρος δυσχερειῶν καί ἀνωμαλιῶν ποικίλων ἦν ἐφεξῆς ἡ ἄμεσος αὐτῶν παρά τοῦ Ἁγιωτάτου τούτου Θρόνου ὡς πρότερον διακυβέρνησις, ἡ Μετριότης ἡμῶν μετά τῶν περί ἡμᾶς Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν καί ὑπερτίμων τῶν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῖν ἀδελφῶν καί συλλειτουργῶν, λαβόντες ὑπ̓  ὅψιν κατά τό χρεών τήν νέαν κατάστασιν καί τήν ἐνδεικνυμένην ἐξ αὐτῆς ἀξιοχρέου προνοίας καί μερίμνης πρός τήν προσήκουσαν ἀνάλογον διευθέτησιν καί διοργάνωσιν καί ἐκκλησιαστικῶς τῶν κατά τάς Ἐπαρχίας ταύτας, ἔγνωμεν καί ἀπεφασίσαμεν Συνοδικῶς, ὅπως, τηρουμένου τοῦ ἐπί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἀνωτάτου κανονικοῦ δικαιώματος τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἡ διοίκησις ἐν τοῖς ἐπί μέρους τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων διεξάγηται ἐφεξῆς ἐπιτροπικῶς ὑπό τῆς πεφιλημένης Ἁγιωτάτης Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προφρόνως άποδεξαμένης, συναινούσης καί κυρούσης καί τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ὅπως κατά τήν παράκλησιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀναλάβῃ τήν ἐντολήν ταύτην, ἐνεργουμένην ἐπί τοῖς ἐξῆς κυρωθείσιν ἐκκλησιαστικῶς τε καί πολιτικῶς γενικοῖς ὅροις:

Άʹ) Ἅπασαι αἱ εἰς τό Ἑλληνικόν Κράτος περιελθοῦσαι Ἐπαρχίαι τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πλήν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς νήσου Κρήτης, διαφυλαττούσης τό ἄχρι τοῦδε αὐτόνομον αὐτῆς καθεστώς, ὑπάγονται ἐφεξῆς ὑπό τήν ἄμεσον διακυβέρνησιν τῆς Ἁγιωτάτης Όρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπεκτεινούσης καί ἐπί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἐν πᾶσι τό σύστημα τῆς διοικήσεως καί τήν τάξιν τῶν ἰδίων αὐτῆς Ἐπαρχιῶν.

Βʹ) Ἄμεσος ὡς ἐκ τούτου κεντρική καί τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων ἀνωτέρα ἐκκλησιαστική ἀρχή ἀναγνωρίζεται ἐφεξῆς ἡ ἐν Ἀθήναις Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἧς συμμετέχουσι καί οἱ Μητροπολῖται τῶν Ἐπαρχιῶν τούτων, καλούμενοι εἰς αὐτήν κατ̓ ἴσον ἀριθμόν πρός τούς ἐκ τῶν Ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προσκαλουμένους ἀρχιερεῖς καί κατά τόν αὐτόν τρόπον καί σύστημα καί μετά τῶν αὐτῶν δικαιωμάτων.

Γʹ) Κατ̓ ἴσον ἀριθμόν καί μετά τῶν αὐτῶν δικαιωμάτων συμμετέχουσι καί προεδρεύουσιν οἱ ἐκ τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τοῦ καθ̓ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου καί ἐν τῷ Ἐποπτικῷ Συμβουλίῳ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως.

Δʹ) Οἱ τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ καθ̓ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν Ἑλλάδι ἀρχιερεῖς συμμετέχουσιν ὡσαύτως ὑποχρεωτικῶς καί τῶν Γενικῶν Συνόδων τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὡς ἕν σῶμα συσκέπτονται καί λαμβάνουσιν άποφάσεις ἀπό κοινοῦ, ἐξ ἴσου ἱσχυούσας καί διά τάς αὐτόθι Ἐπαρχίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου.

Εʹ) Οἱ τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐπαρχιῶν τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου ἀρχιερεῖς ἐκλέγονται ἐφεξῆς καί ἀποκαθίστανται εἰς τάς οἰκείας ἔδρας καθ̓ ὅν τρόπον καί σύστημα καί οἱ τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί τῇ βάσει καταλόγου ἐκλεξίμων, συντεταγμένου ὑπό τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐγκεκριμένου ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δικαιουμένου καί τούτου ὑποδεικνύειν ὑποψηφίους, ἀπαγορευομένων τῶν ἀρχιερατικῶν μεταθέσεων ἀπό ἐπαρχίας εἰς ἐπαρχίαν. Προσωρινῶς μόνον τό γε νῦν, ἐφ̓ ὅσον εἰσέτι ὑπάρχουσιν ἐν Ἑλλάδι διαθέσιμοι πρόσφυγες ἀρχιερεῖς, ἡ πλήρωσις χηρευούσης τινός μονίμου Μητροπόλεως τῆς περιοχῆς τοῦ ἐν Ἑλλάδι Πατριαρχικοῦ κλίματος δύναται διενεργείσθαι, ἀποφάσει τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου, δἰ ἀποκαταστάσεως τινός ἐκ τῶν προσφύγων τούτων ἀρχιερέων, ἤ διά διορισμοῦ τινός ἐκ τῶν ἤδη ὑπαρχόντων βοηθῶν Ἐπισκόπων, ὧν ὁ θεσμός ἐφεξῆς καταργεῖται.

ΣΤʹ) Ὑπαγόμενοι ἐφεξῆς ἐν πᾶσιν  ὑπό τούς νόμους τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, δικάζονται καθ̓ ὅν τρόπον καί οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κεκτημένοι μόνον τό δικαίωμα τοῦ ἐκκλήτου ἐνώπιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐν περιπτώσει ποινῶν ἀργίας ἤ καθαιρέσεως ἤ τινος τοιούτου.

Ζʹ) Ἡ τε χηρεία καί ἡ πλήρωσις ἐπαρχίας τινός τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀναγγέλεται τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς ἐν Ἀθήναις Ἱερᾶς Συνόδου Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ἀποστέλλοντος ἑκάστοτε πρός Αὐτόν καί ἀντίγραφον τοῦ ὑπομνήματος τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀποκαθισταμένων ἀρχιερέων, καθώς ἐπίσης καί τήν κατά τήν χειροτονίαν ἀρχιερατικήν αὐτῶν ὁμολογίαν, ὁσάκις πρόκειται περί νεωστί χειροτονουμένων. Ὡσαύτως κατά τόν αὐτόν τρόπον ἀγγέλλεται τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ ἡ πρόσκλησις τῶν Μητροπολιτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός συμμετοχήν εἰς τήν ἐν Ἀθήναις Ἱεράν Σύνοδον, τό Γενικόν Ἐκκλησιαστικόν Ταμεῖον καί τό Ἐποπτικόν Συμβούλιον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως, ὡς καί εἰς τάς Γενικάς Συνόδους τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ ἀνάληψις δέ τῶν ποιμαντορικῶν καθηκόντων ἀναγγέλλεται πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί δἰ ἰδίου γράμματος τοῦ ἐκλεγέντος νέου ἀρχιερέως, ἀποστελλομένου ὡσαύτως διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ηʹ) Διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Πατριαρχικῶν Ἐπαρχιῶν ἀποστέλλουσιν ὡσαύτως κατ̓ ἔτος πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἀντίγραφον τῶν πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἑλλάδος τακτικῶν ἐτησίων ἐκθέσεων αὐτῶν, περί τῆς ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις αὐτῶν ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως.

Θʹ) Οἱ ἐν Ἑλλάδι Μητροπολῖται τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μνημονεύουσι τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου οὗ ἡ ἐκλογή διεξάγεται κατά τά ἀπό τινος γινόμενα.

Ιʹ) Διατηροῦνται ἀπαραμείωτα τά κανονικά δικαιώματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπί τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἱερῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, μνημονευομένου ἐν αὐταῖς τοῦ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ἑκάστοτε ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τοῦ Προέδρου αὐτῆς ἀνακοινουμένης πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην τῆς ἐκλογῆς τῶν νέων Ἡγουμενοσυμβουλίων τῶν Μονῶν τούτων. Ἀλλ̓ ἡ διοίκησις ὅμως τῶν Μονῶν καί ἡ ἐν γένει διαχείρισις καί ὁ ἐπ̓ αὐτῶν ἔλεγχος ὑπάγονται ὑπό τήν ἄμεσον δικαιοδοσίαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφαρμοζούσης καί ἐπί τῶν Μονῶν τούτων τάς ἱσχυούσας διά τάς ἐν τῇ ἰδίᾳ αὐτῆς περιοχῇ Ἱεράς Μονάς διατάξεις. Ἡ διάλυσις ὅμως τυχόν ἤ ἡ συγχώνευσις Πατριαρχικῆς τινός Σταυροπηγιακῆς Μονῆς διενεργεῖται πάντοτε μετά προηγουμένην συνεννόησιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Ταῦτα οὕτω Συνοδικῶς ἐγκριθέντα καί ἀποφασισθέντα κυροῦνται καί διά τῆς παρούσης Πατριαρχικῆς ἡμῶν καί Συνοδικῆς Πράξεως, καταστρωθείσης ἐν τῷ κώδικι τῆς καθ̓ ἡμᾶς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἐν ἴσῳ δέ καί ἀπαραλλάκτῳ ἀποστελλομένης καί τῇ Ἁγιωτάτῃ Ἀδελφῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος.

Κύριος δε ὁ Θεός, ὁ τά πάντα πρός τό συμφέρον τοῦ εὐσεβοῦς Αὐτοῦ λαοῦ οἰκονομών, εὐλογοῖ πάντοτε ἐν πᾶσι καί αὔξοι τά κατά τήν Ἁγίαν Αὐτοῦ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίαν ἔν τε τῇ ἄλλῃ αὐτῆς περιοχῇ καί ἐν ταῖς αὐτόθι Ἐπαρχίαις τοῦ καθ̓ ἡμᾶς Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἵνα καί ἡμεῖς, "χαίρωμεν βλέποντες τήν τάξιν αὐτῶν καί τό στερέωμα τῆς εἰς Χριστόν πίστεως".

Έν ἔτει σωτηρίῳ ͵αϠκηʹ μηνός Σεπτεμβρίου δʹ, Ἰνδικτιῶνος ΙΒʹ.

+ Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βασίλειος, ἀποφαίνεται.

+ Ὁ Κυζίκου Καλλίνικος.

+ Ὁ Νικαίας Βενιαμίν.

+ Ὁ Προύσης Νικόδημος.

+ Ὁ Νεοκαισαρείας Ἀμβρόσιος.

+ Ὁ Ἡλιουπόλεως Γεννάδιος.

+ Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου Ἰάκωβος.

+ Ὁ Θεοδωρουπόλεως Λεόντιος.

+ Ὁ Εἰρηνουπόλεως Κωνσταντῖνος.

+ Ὁ Χριστουπόλεως Μελέτιος.

+ Ὁ Μύρων Πολύκαρπος.

+ Ὁ Λαοδικείας Δωρόθεος.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.