Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1875

ΕΤΟΣ 1875

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κύριος Παρθένιος. Σεπτέμβριος 1875.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 20 Ιουνίου 1918. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στοβίου κύριος Συνέσιος. 21-09-1875.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 16 Δεκεμβρίου 1917. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022.